विद्यालय

संवादसूत्र,लंबी(श्रीमुक्तसरसाहिब)

थानालंबीपुलिसनेएकपिस्तौलदेसीकट्टा,एकजिदाकारतूसबारहबोरबरामदकरतेहुएएकव्यक्तिकेखिलाफमामलादर्जकियाहै।हवलदारबलजीतसिंहनेबतायाकिपुलिसनेगुप्तसूचनामिलीथीकिनिशानसिंहवासीगांवशेरांवालीकेपाससेनजायजअसलाहै।पुलिसनेएकपिस्तौलदेसीकट्टा,एकजिदाकारतूसबारहबोरबरामदकरतेहुएउक्तव्यक्तियोंकेखिलाफथानालंबीमेंमामलादर्जकियाहै।

ਪੰਜਾਬੀਵਿਚਖ਼ਬਰਾਂਪੜ੍ਹਨਲਈਇੱਥੇਕਲਿੱਕਕਰੋ!

By Gardner