विद्यालय

संवादसहयोगी,जलाड़ी:भगवतीपब्लिकस्कूलजलाड़ीमेंजूनियरकेजीकापरीक्षापरिणामघोषितकियागया।परीक्षापरिणामशतप्रतिशतरहा।परीक्षापरिणाममेंप्रथमस्थानपररेयांषकौंडल,सक्षमसांगर,अदिति,वर्षा,गौरिका,आरवशर्मा,आशवीशर्मा,अरनवकौंडल,अनिका,कृतांक,कुलनंदन,चितवन,यशिका,अदित्य।द्वितीयस्थानपरहितेश,सृष्टिशर्मातृतीयस्थानपरअरमानचौधरी,अक्षिताकौंडलरहे।प्रधानाचार्याआरतीकटोचनेबच्चोंवसभीअभिभावकोंकोअच्छेपरीक्षापरिणामपरबधाईदी।